Organizační řád MŠ Písnický domeček

 

1.     Název zařízení: Mateřská škola "Písnický domeček" s.r.o., Libušská 48/43, Praha 4 - Písnice, 142 00

2.     IČ:                       03322793

             e-mail:                 andreaduspivova@seznam.cz 

                                        andreaduspivova@ms-pisnice.cz

                                                                                                                                      

             účet:                    2900666640/2010                                                                                                         

             tel.:                      605 261 219 (školka)

                                        736 68 77 18 (ředitelka)

              www:                  www.ms-pisnice.cz

3.     Provozovatel: Andrea Duspivová, DiS.

4.     Zařízení je otevřeno od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 17.00 hod. nebo podle individuální dohody. Příchod dětí je do 9.00 hod. Vyzvedávání dětí probíhá po obědě mezi 12.30 – 13.00 hod. a po spaní  od 15.15 do 17.00 hod.

5.     V případě nemoci či neplánované nepřítomnosti rodič omlouvá dítě do 8.00hod. ranní (sms, e-mail, telefonicky). Plánovanou nepřítomnost (hory, moře….) rodič nahlásí do 20. dne měsíce předešlého (v takovém případě vrátíme do 5 pracovních dnů celé školné za dané období na účet). Pozdější omluvy nemohou být z důvodů zajištění plynulého chodu školky akceptovány.

6.     Rodič se dohodne na pravidelné docházce dítěte ve stanovené dny a hodiny vždy nejpozději k 25. dni měsíce předešlého. Bude-li to kapacita školky dovolovat, rádi vyhovíme.

7.     Platba je stanovena podle ceníku zařízení. V případě nemoci dítěte (s pravidelnou celodenní pětidenní nebo čtyřdenní docházkou) delší než 5 pracovních dnů a potvrzené lékařem, vrátíme do pěti pracovních dnů po obdržení tohoto potvrzení 50% nevyčerpané částky na účet rodiče. U ostatních docházek je možné jednotlivé dny nahradit v daném měsíci (je-li volná kapacita). Do dalšího měsíce nelze nevyčerpané dny převádět. Při dlouhodobém onemocnění se placení školného po 20ti pracovních dnech pozastavuje.

8.     Školné na další měsíc je vždy stejné (pokud neměníte počet docházkových dnů - v takovém případě se řídí ceníkem) a je splatné k 25. dni měsíce předešlého na účet zařízení, popřípadě hotově v pokladně školky. Do poznámky napište jméno dítěte, za které je platba prováděna. Číslo účtu je 2900666640/2010. Prosíme rodiče o dodržování termínu platby.

9.     Neobdrží-li zařízení platbu v termínu, bude rodič informován ústně, sms či telefonicky. Nebude-li platba provedena k poslednímu dni v měsíci, nebude dítě následující den do školky přijato.

10.  Při převzetí dítěte přebírá zařízení za dítě plnou odpovědnost.

11.  Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.

12.  Při odchodu dítěte ze zařízení přebírají za dítě odpovědnost rodiče nebo osoby uvedené v přihlášce.

13.  Zařízení přijímá dítě zdravé bez příznaků onemocnění (např. zvýšená teplota, silný dráždivý kašel, průjem...) a řádně očkované.

14.  Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte nebo v jeho chování.

15.  Pokud dítě onemocní během dne, bude tato skutečnost oznámena rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout.

16.  Adaptační období dítěte je stanoveno na 2 měsíce.

17.  Stravování zajišťuje ZŠ Ladislava Coňka. Ve školce se připravují pouze svačiny a pitný režim. Stravné je uvedeno v ceníku školky (celodenní 60,-Kč,  půldenní 45,-Kč) a je splatné na účet školy   vždy do 15. dne daného měsíce. Aktuální výpočet pro stravné obdržíte v MŠ během prvního týdne daného měsíce.

18.   Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 17.00 hod., bude k tomu telefonicky vyzván učitelkou, která s dítětem vyčká jeho příchodu. Každá započatá hodina nad rámec otevírací doby je zpoplatněna částkou 200,-Kč.