Organizační řád "Písnického domečku"

 

 1. Název zařízení: Mateřská škola "Písnický domeček" s.r.o., Libušská 48/43, Praha 4 - Písnice, 14200, IČ: 03322793.
 2. Provozovatel: Andrea Duspivová, DiS.
 3. Zařízení je otevřeno od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 17.00 hod. nebo podle individuální dohody.
 4. Rodič dítě omlouvá vždy minimálně jeden den předem, a to nejpozději do 17.00 hod., v případě nemoci možno též mezi 7.00 a 8.00hod. ranní (nutno doložit lékařským potvrzením). Pozdější omluvy nemohou být z provozních důvodů akceptovány.
 5. Rodič se dohodne na pravidelné docházce dítěte ve stanovené dny a hodiny.
 6. Platba je stanovena podle ceníku zařízení a je nevratná. V případě nemoci dítěte (s pravidelnou celodenní pětidenní nebo čtyřdenní docházkou) delší než 5 pracovních dnů a potvrzené lékařem, převedeme 60% nevyčerpané částky školného na další měsíc. U ostatních docházek je možné jednotlivé dny nahradit v daném měsíci, do dalšího měsíce nelze nevyčerpané dny převádět.
 7. Platba na další měsíc je splatná vždy k 25. dni měsíce předešlého a to na účet zařízení  nebo hotově v pokladně školky. Jako VS připište rodné číslo dítěte, popřípadě do poznámky jméno dítěte, za které je platba prováděna. Číslo účtu je 2900666640/2010.
 8. Neobdrží-li zařízení platbu v termínu bude rodič informován sms či telefonicky. Nebude-li platba provedena k poslednímu dni v měsíci, nebude dítě následující den do školky přijato.
 9. Při převzetí dítěte přebírá zařízení za dítě plnou odpovědnost.
 10. Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.
 11. Při odchodu dítěte ze zařízení přebírají za dítě odpovědost rodiče nebo osoby uvedené v přihlášce.
 12. Zařízení přijímá dítě zdravé bez příznaků onemocnění (např. zvýšená teplota, silný dráždivý kašel, průjem...) a řádně očkované podle českého očkovacího kalendáře (potvrzení o řádném očkování od dětského lékaře stejně jako zdravotní způsobilost  předložte, prosím, při odevzdání přihlášky). Potřebné dokumenty najdete v sekci "Dokumenty ke stažení".
 13. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte nebo v jeho chování.
 14. Pokud dítě onemocní během dne, bude tato skutečnost oznámena rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout.
 15. Adaptační období dítěte je stanoveno na 2 měsíce.
 16. Stravování je zajištěno dodavatelskou firmou. Ve školce se připravují pouze svačinky a pitný režim. Stravné je uvedeno v ceníku školky a je splatné k 1. dni  v měsíci hotově či na účet MŠ.
 17. Zavazujeme se o Vaše děti pečovat kvalifikovaně, s trpělivostí, s láskou a uděláme vše pro to, aby se u nás cítily dobře.
 18. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 17.00 hod., bude k tomu telefonicky vyzván učitelkou, která s dítětem vyčká jeho příchodu. Každá započatá hodina nad rámec otevírací doby je zpoplatněna částkou 200,-Kč.